top of page

3 個原因 : 點解廢青只做即市期油交易?而不炒股票?(2019 期油教學EP2 )

Updated: Aug 12, 2019


原因1⃣: 期油相對的最大風險比較少

連最好壞情況都唔怕, 而且風險可以控制咁樣投資就冇有怕啦

(新手投資入門呢點一定要注意*)


原因2⃣: 回報快見效

因為用了槓桿, 所以回報會更明顯, 只不過, 剛剛入門學投資既朋友不要忘記風險管理哦


原因3⃣: ... 大個仔大個女自己開片睇教學啦 !!! gogogo


=============================


想 6 小時極速掌握廢青既交易方法同心態 ? 💪🏻

廢青 第9屆期油On9ine小班膠流 : *想分期付款就記得同Admin講聲啦

Comments


bottom of page